Hz. Mehdi (as)'ın yanında güvenilir 30 yardımcısı olacaktır.

      HZ. MEHDİ (AS) İÇİN DE ÖLDÜ BU BAŞKASI DENECEKTİR

      

      

      

 


-1-

MEHD¿'N¿N SON ÇIKI¿ ALAMET¿

Mehdi hapsedilecek ve bu sebeple insanlar¿n gözünden uzun bir süre kaybolacakt¿r. Bu onun ç¿k¿¿¿ndaki EN BÜYÜK ve SON alamet olacakt¿r.


Ebi Abdullah Hüseyin bin Ali'den rivayet edildi:

MEHD¿ 2 KEZ ¿NSANLARIN GÖZÜNDEN KAYBOLACAKTIR.
Bir seferinde o kadar uzun bir zaman görülmeyecek ki, kimisi onun öldü¿ünü, kimisi de b¿rak¿p gitti¿ini zannedecek...


Bu hadis, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman isimli kitab¿n Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan el yaz¿l¿ bir nüshas¿nda mevcuttur. 

Bu hadis ile, Mehdi'nin 2 kez insanlardan ayr¿ kalaca¿¿ bildirilmi¿tir. Yani insanlar¿n gözünden uzak bir konumda olacakt¿r.

AL-¿ MUHAMMED'¿N KA¿M'¿N¿N (HZ. MEHD¿'N¿N) ¿K¿ GAYBET¿ (HAP¿S DÖNEM¿) VARDIR. B¿R¿S¿ D¿ĞER¿NDEN DAHA UZUNDUR...

(¿eyh Muhammed b. ¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 199)


"Bu k¿yam¿n sahibinin (Hz. Mehdinin) iki gaybeti vard¿r. B¿R GAYBET¿ (hapiste kald¿¿¿ dönem) O KADAR UZAYACAK K¿ ¿öyle diyecekler: Öldü. Baz¿lar¿ diyecek ki: Öldürüldü. Baz¿lar¿ diyecek ki: Gitti...
(¿eyh Muhammed b. ¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 198)

 

Mehdi'nin gaybetleri muhteliftir. ¿lk gaybetinde insanlara zaman zaman görünecek, zaman zaman kaybolacak, birinci gaybeti böyle devam edecektir. Muhtemelen bu çe¿itli tutukluluk halleri ¿eklinde olacakt¿r. ¿kinci gaybeti ise uzunca ve kesintisiz olacakt¿r. Bu da uzun bir mahkumiyete ve sürgüne i¿aret etmektedir.

"Ebu Basir der ki: ¿mam Muhammed Bak¿r Aleyhisselam'¿n ¿öyle buyurdu¿unu duydum: "Bu GAYBET¿N (Mehdi'nin) sahibinde dört peygamberin sünneti vard¿r:... Dedim ki: "Hz. Yusuf'un sünneti nedir?" Buyurdu ki: "Zindan ve gaybet."...
(¿eyh Muhammed b.¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 190)


Bu rivayette mahkumiyete aç¿kça i¿aret edilmektedir.

Benim Ehl-i Beytim (Peygamber Efendimiz (sav)'in Hz. Mehdi dahil tüm torunlar¿) muhakkak benden sonra bela, kaç¿r¿lma ve SÜRGÜNE u¿rayacakt¿r
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 14) (Kütüb-ü Sitte Muhtasar¿, c.17, s. 556)


Bu rivayette de aç¿kça sürgüne i¿aret edilmektedir.

Allah bir ayetinde bu durumu ¿öyle bildirir:

Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya SÜRGÜN ETMEK amac¿yla, tuzak kuruyorlard¿... (Enfal Suresi, 30)

Ahir zamanda ¿slam ahlak¿n¿n insanlar aras¿nda yayg¿nla¿mas¿ için mücadele eden Mehdi'nin, böyle bir görev üstlenmi¿ken kendi iste¿iyle insanlardan ayr¿lmayaca¿¿ aç¿kt¿r. Dolay¿s¿yla Mehdi'nin insanlardan uzak kalmas¿n¿n, kendi iradesi d¿¿¿nda zorla hapsedilmesiyle gerçekle¿ece¿i anla¿¿lmaktad¿r.

Peygamberimiz (sav) , Hz Mehdi'yi bu yüzden "GA¿B", yani "kaybalon, hapsedilen, hapsedimek suretiyle insanlar¿n gözünden kaybolan" demi¿tir. Bu yüzden Hz. Mehdinin lakab¿ ve isimlerinden biri "GA¿B" dir.

Kuran'daki Yusuf Suresi'nde de Hz. Mehdi'nin bu kaybolu¿una i¿aret edilmektedir. Yusuf aleyhisselam da Mehdi gibi, biri k¿sa di¿eri uzun süre iki defa insanlar¿n gözünden kaybolmu¿tur. Birincide, Yusuf (a.s.) kuyuya b¿rak¿lm¿¿, k¿sa bir süre sonra oradan geçen kafile onu oradan ç¿karm¿¿, ikincide ise haks¿z yere zindana at¿lm¿¿, uzun bir müddet orada kalm¿¿t¿r. Fakat sonradan masumlu¿u anla¿¿larak, zindandan da ç¿kart¿lm¿¿t¿r.

Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca davrand¿klar¿ zaman, Biz ona (¿öyle) vahyettik: "Andolsun, sen onlara kendileri, fark¿nda de¿ilken bu yapt¿klar¿n¿ haber vereceksin."
(Yusuf Suresi, 15)

Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine ili¿kin) delilleri görmelerinin ard¿ndan, MUTLAKA ONU BELL¿ B¿R VAKTE KADAR Z¿NDANA ATMAK (GÖRÜ¿Ü) AĞIR BASTI. (Yusuf Suresi, 35)

"... Her ümmet, kendi elçilerini (susturmak için) yakalamaya yeltendi. Hakk¿, onunla yürürlükten kald¿rmak için, 'bat¿la-dayanarak' mücadeleye giri¿tiler..." (Mümin Suresi, 5)
-2-

MEHD¿'N¿N KAYBOLU¿UNDA
(HAP¿S DÖNEM¿NDE)
¿NSANLARIN DURUMU

Hadislerde Hz. Mehdi'nin ikinci kaybolu¿u (hapis dönemi) s¿ras¿nda ¿slam toplumunun içinde bulunaca¿¿ durum detayl¿ olarak tarif edilmektedir. Bu dönemde Müslümanlar çok büyük zorluklarla kar¿¿la¿acak; sald¿r¿lar, katliamlar ve belalar insanlar¿n ¿slam ahlak¿na yönelmelerine vesile olacakt¿r.

... Belalar ço¿alacak, halk¿ öyle ölüm ve katliamlar saracak ki Allah'¿n ve Resulullah'¿n haremine s¿¿¿nacaklar. ¿¿te sadece o zamanda (Hz. Mehdi) zuhur edecektir.

(¿eyh Muhammed b.¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 199)


Bir di¿er hadiste ise Hz. Mehdi'nin ikinci kaybolu¿u s¿ras¿nda Müslümanlar¿n çok büyük zorluklarla kar¿¿la¿acaklar¿, ancak tüm bu zorluklara ra¿men, dinlerini büyük bir ¿evk ve co¿kuyla ya¿ayacaklar¿, hiçbir zorlu¿un onlar¿ dinlerini ya¿amaktan al¿koymayaca¿¿na i¿aret edilmektedir:

"Bu i¿in sahibi (Hz. Mehdi) gaybete (hapis dönemi) çekilecektir. O zamanda dine sar¿lmak isteyen, t¿pk¿ elindeki dikenli dal¿ dikenlerine ald¿r¿¿ etmeden eliyle onu çekerek koparmak isteyen gibidir."

(¿eyh Muhammed b.¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 196)


Hz. Mehdi'nin gaybet (hapis) döneminde insanlar¿n bu mübarek ¿ahs¿n ilminden, iman¿ndan ve tebli¿inden istifade etmeye devam edeceklerine hadiste ¿u ¿ekilde dikkat çekilmektedir:

Hz. Peygamber Efendimiz'e (sav) "Gaybet (hapis) döneminde Hz. Mehdi'nin varl¿¿¿n¿n ne gibi faydas¿ olacakt¿r" ¿eklinde yöneltilen bir soruya ¿öyle cevap verdiler:

"Beni peygamber olarak gönderen Allah'a andolsun ki, ¿NSANLAR GAYBET (HAP¿S) DÖNEM¿NDE, BULUTLARIN ARKASINDA KALAN GÜNE¿TEN FAYDALANDIKLARI G¿B¿ ONDAN FAYDALANIRLAR." ."

(¿hticac, s.263; Biharu"l-Envar, c.52, s.92.)

 

-3-

MEHD¿'N¿N KAYBOLU¿UNDA
(HAP¿S DÖNEM¿NDE) TALEBELER¿N¿N DURUMU

Hadislerde Hz. Mehdi'nin ikinci kez kaybolu¿u (hapis dönemi) boyunca bu kutlu ¿ahs¿n talebelerinin kar¿¿la¿aca¿¿ zorluklardan da bahsedilmektedir. Bu dönemde kalplerinde hastal¿k olanlar, zay¿f imana sahip olanlar, imans¿z olanlar ortaya ç¿kacak, bu temiz topluluktan ayr¿lacaklard¿r. Tarih boyunca iman zaaf¿ içinde olan ki¿iler her zaman için bu gibi zorluk anlar¿nda ortaya ç¿km¿¿lar ve mümin topluluklar¿n¿ b¿rakarak kaçm¿¿lard¿r. Söz konusu a¿a¿¿l¿k ki¿ilikteki insanlar demirden pas¿n yokolmas¿ gibi Hz. Mehdi'nin toplulu¿unu da temizlerler. Bu konuyla ilgili hadislerden baz¿lar¿ ¿u ¿ekildedir:

"... Onun (Hz. Mehdi'nin) gaybet dönemi (hapis dönemi) olacakt¿r. Bu dönemde ümmetten birço¿u dalâlete dü¿ecektir (hak yoldan sapacakt¿r)..." 
(Uyun'ül-Ahbar, c. 1, s. 287; Bihar'ul-Envar, c. 51, s. 72)


 "Onun (Hz. Mehdi'nin) uzun bir gaybeti (hapis dönemi) olacakt¿r ki, bir tak¿m insanlar bu dönemde imanlar¿n¿ kaybedecek...
(Kifayet'ül Eser, ¿lzam-ün Nasib, c.1, s. 98)


Allah Kuran'da münaf¿klar¿n ve kalplerinde hastal¿k bulunanlar¿n durumunu ¿öyle bildirir:

Hani onlar, size hem üstünüzden, hem alt taraf¿n¿zdan gelmi¿lerdi; gözler kaym¿¿, yürekler hançereye gelip dayanm¿¿t¿ ve siz Allah hakk¿nda  (birtak¿m) zanlarda bulunuyordunuz. ¿¿te orada, iman edenler, s¿nanm¿¿ ve ¿iddetli bir sars¿nt¿yla sars¿nt¿ya u¿rat¿lm¿¿lard¿. Hani, münaf¿k olanlar ve kalplerinde hastal¿k bulunanlar: "Allah ve Resulü, bize bo¿ bir aldan¿¿tan ba¿ka bir ¿ey vadetmedi" diyorlard¿. (Ahzap Suresi, 10-12)

¿nsanlardan öyleleri vard¿r ki: "Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik" derler; oysa inanm¿¿ de¿illerdir. (Sözde) Allah'¿  ve iman edenleri aldat¿rlar. Oysa onlar, yaln¿zca kendilerini aldat¿yorlarlar ve ¿uurunda de¿iller. Kalplerinde hastal¿k vard¿r. Allah da hastal¿klar¿n¿ artt¿rm¿¿t¿r. Yalan söylemekte olduklar¿ndan dolay¿, onlar için ac¿ bir azab vard¿r.
(Bakara Suresi, 8-10)

Kalplerinde hastal¿k olanlar Hz. Mehdi'nin temiz cemaatinin içinden ayr¿l¿rken, Hz. Mehdi'nin sad¿k talebelerinin imanlar¿ daha da güçlenecek, sadakatle Allah'¿n dinine daha da sar¿lacaklard¿r.

(Hz. Mehdi'nin) Bir gaybeti (hapiste kald¿¿¿ dönem) o kadar uzayacak ki ¿öyle diyecekler: "Öldü." Baz¿lar¿ diyecek ki: "Öldürüldü." Baz¿lar¿ diyecek ki: "Gitti." Onun (Hz. Mehdi'nin) EMR¿N¿ KABULLENEN ASHABINDAN (talebelerinden) ÇOK AZI GER¿DE (SAĞLAM) KALACAKTIR.
(¿eyh Muhammed b.¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 198)


"Onun (Hz. Mehdi'nin) uzun bir gaybeti (hapis dönemi) olacakt¿r ki, birtak¿m insanlar bu dönemde imanlar¿n¿ kaybedecek... D¿ĞER B¿R GRUBU ¿SE (TALEBELER¿) ¿MANLARINI KORUYACAKLARDIR..."
(Kifayet'ül Eser, ¿lzam-ün Nasib, c.1, s. 98)


HZ. MEHD¿'N¿N TALEBELER¿N¿N BAZI ÖZELL¿KLER¿:

ALLAH'IN HAS KULLARIDIR.
(K¿yamet Alametleri)

Onlar¿n kalbleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan gece de abiddirler.
(Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, 57)

Muhakkak ki onlar hidayet sancaklar¿d¿r. 
(Ramuz el-Ehadis, 1/153)

Allah yolunda hiçbir  k¿nayan¿n k¿namas¿ndan korkmayan seçkin müslümanlard¿r.
(Sünen-i Ibni Mace, 10/259)

(Mehdi'nin) dostlar¿ yi¿it, ¿ecaatli, salih, imanl¿ ki¿ilerdir, ona itaatte gayretlidirler. Nereye ve hangi i¿e yönelseler mutlaka zafere ula¿¿rlar... (Bihar'ul-Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12 ¿kmal'ud- Din, c.2, s.367)

MEHD¿'N¿N TALEBELER¿ SAYICA AZ, ANCAK MANEN B¿R ORDU KADAR KUVVETL¿ OLACAKLARDIR

Bu (Mehdi'nin) vazife(si)nin istinad etti¿i (dayand¿¿¿) kuvvet ve manevi ordusu, yaln¿z ihlas ve sadakat ve tesanüd (dayan¿¿ma) s¿fatlar¿na tam sahip olan bir k¿s¿m ¿akirdlerdir (ö¿rencilerdir). Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve k¿ymetli say¿l¿rlar. (Emirda¿ Lahikas¿, 259)

Bediüzaman Said Nursi, Mehdi'nin talebelerinin say¿lar¿n¿n az olaca¿¿n¿ ancak bu ki¿ilerin her birinin manen çok güçlü olacaklar¿n¿ belirtmi¿tir. Peygamberimiz (sav) de hadislerinde Mehdi cemaatinin bu önemli özelli¿ini ¿öyle haber vermi¿tir:

Say¿lar¿ Bedir Ashab¿ (313) kadard¿r. Evvelkiler onlar¿ geçmedi¿i gibi, sonrakiler de onlara yeti¿emezler. Onlar¿n say¿lar¿ Talud ile nehri geçenler kadard¿r. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

Bedir sava¿¿ndaki askerler gibi 313 ki¿inin kumandas¿n¿ elinde tutarak etrafa meydan okuyacak. Çünkü bu 313 ki¿i gece abid (çok ibadet eden kimse) gündüz kahraman niteli¿ini ta¿¿maktad¿rlar. (K¿yamet Alametleri, s. 169)

Aralar¿nda kad¿nlar¿n da bulundu¿u 314 ki¿ilik bir grup olu¿tururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onlar¿n kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarl¿kta onlara yeti¿emez. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)

Hz. Mehdi'ye aralar¿nda kad¿nlar¿n da bulundu¿u 314 ki¿i biat edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)


Hadislerde Mehdi'nin talebeleri "onlar¿n kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan gece abid (kul, köle gibi ibadet eden kimseler) gibidirlerler", "kahraman niteli¿i ta¿¿maktad¿rlar" ve "onlar her zalime galip gelirler" sözleriyle tan¿mlanm¿¿lard¿r. Bu durum, onlar¿n Allah (cc)'a çok ba¿l¿, samimi iman sahibi kimseler olmalar¿ndan kaynaklanmaktad¿r. BU GÜÇLÜ ¿MANLARINDAN DOLAYI MEHD¿'YE DE SARSILMAZ B¿R SADAKATLE BAĞLANMI¿LARDIR. BU KUVVETL¿ ¿MAN VE SADAKAT DE ONLARI ¿N¿AALLAH "MANEN B¿R ORDU KADAR KUVVETL¿" HALE GET¿RMEKTED¿R.


Onun (Mehdi'nin) gaybete çekildi¿i (hapsedildi¿i) dönemde baz¿ kavimler mürtet olacak (dinlerinden dönecek), baz¿lar¿ ise dine ba¿l¿ kalacakt¿r; onlara eziyetler olacak ve onlara denilecek ki: 'E¿er do¿ru söylüyorsan¿z, bu vaat ne zaman vuku bulacakt¿r?' Biliniz ki, onun (Hz. Mehdi'nin) gaybetindeki (hapis dönemindeki) eziyetlere ve tekziplere sabretmek, Resulullah ile beraber cihad etmek gibidir."
(Uyun'ül-Ahbar, c.1, s.68)


Hz. Mehdi'nin talebeleri, kalplerinde hastal¿k olan baz¿ ki¿ilerin aralar¿ndan ayr¿lmalar¿ndan dolay¿ bir üzüntü duymazlar, hiç sars¿lmadan fikri mücadelelerine devam ederler. Hadislerde ayr¿ca Hz. Mehdi'nin cemaatinin Allah'tan korkan son derece imanl¿ seçkin Müslümanlardan olu¿aca¿¿ da bildirilmektedir.

Hz. Muaviye b. Kirra (r.a) dan rivayet edilmi¿tir: 
Ümmetimden bir taife k¿yamet koyuncaya kadar yard¿m görmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayr¿lmalar¿ da onlara bir zarar vermez.  (Ramuz El-Ehadis, 472 (Hakim'in Müstedrek'i)


 

-4-

MÜNAFIKLAR VE ¿NKAR EDENLER ¿STESELER DE ¿STEMESELER DE MEHD¿'YE H¿ZMET ETMEKTE, ¿SLAM AHLAKININ HAK¿M¿YET¿NE YARDIMCI OLMAKTADIRLAR

Hz. ¿sa'n¿n geli¿inden ve Hz. Mehdi'nin ortaya ç¿k¿¿¿ndan tedirginli¿e kap¿lanlar, yapacaklar¿ aleyhte faaliyetlerle bu tarihi geli¿meleri durdurmay¿ amaçlarlar. Ancak burada bilmedikleri çok önemli bir gerçek vard¿r: HZ. MEHD¿ ALEYH¿NDE YAPILAN TÜM FAAL¿YETLER, HZ. MEHD¿'N¿N GEL¿¿¿NE VE YAPACAĞI ÇALI¿MALARA H¿ZMET ETMEKTED¿R. Bu durum, Yüce Allah'¿n bir takdiridir ve bunun önüne geçebilecek yoktur. Allah, ¿slam ahlak¿n¿n tüm yeryüzünde yerle¿ik k¿l¿nmas¿n¿ dilemi¿tir; Allah'¿n izniyle bu büyük vaad gerçekle¿ecektir. Peygamberimiz (sav), bu tarihi olay¿n Hz. Mehdi vesilesiyle  gerçekle¿ece¿ini bildirmi¿tir. ¿nkar edenler ve münaf¿klar da, giri¿tikleri her aleyhte faaliyet ile fark¿nda olmadan, Rabbimiz'in bu büyük vaadinin gerçekle¿mesine yard¿mc¿ olmaktad¿rlar. Bu Allah'¿n çok büyük bir mucizesi ve münaf¿klar¿n, kurduklar¿ tuza¿a dü¿tüklerinin önemli bir alametidir. Rabbimiz Kuran'da Müslümanlara olan yard¿m¿n¿ ¿öyle bildirmi¿tir:

"... ¿¿te ALLAH, D¿LED¿Ğ¿N¿ YARDIMIYLA DESTEKLER. ¿üphesiz bunda, basiret sahipleri için gerçekten bir ibret vard¿r." (Al-i ¿mran Suresi, 13)


Allah'¿n bu kanunu gere¿i, aleyhte yap¿lan tüm çal¿¿malar ve propagandalar, Hz. Mehdi'nin ortaya ç¿k¿¿¿na, tan¿nmas¿na, hizmetlerine güç katacakt¿r. Hz. Mehdi aleyhindeki her giri¿im, Hz. Mehdi'nin faaliyetlerinin etkisinin giderek daha da artmas¿na ve tüm dünyada ses getirmesine katk¿da bulunacakt¿r. Hz. Mehdi'nin gelmeyece¿ini öne süren, "Mehdi'nin gelece¿ine inanm¿yorum" diyen her ¿ah¿s, yapt¿¿¿ her çal¿¿ma, her konu¿ma ya da her vurguyla Hz. Mehdi'ye bir kez daha dikkat çekmekte, insanlar¿n Mehdi hakk¿nda dü¿ünmelerine vesile olmakta ve böylece ona hizmet etmektedir. "Ben Mehdi'ye kar¿¿y¿m" diyen herkes, Mehdili¿in gündeme getirilmesini, ara¿t¿r¿lmas¿n¿, ö¿renilmesini sa¿lar. Dolay¿s¿yla, inkar edenler de, münaf¿k ahlak¿ gösterenler de, Kuran ahlak¿ aleyhinde bir fikri benimseyenler de, Hz. ¿sa ve Hz. Mehdi'ye dü¿man olanlar da, her ne kadar istemeseler de, Allah'¿n dilemesiyle bilerek ya da bilmeyerek Hz. Mehdi'ye ve ¿slam ahlak¿n¿n tüm dünyada yay¿lmas¿na büyük destek vermektedirler.

Ayr¿ca inkar edenlerin ya da münaf¿klar¿n Mehdi ya da Müslümanlar aleyhinde att¿klar¿ her ad¿m, Hz. Mehdi hakk¿nda, 1400 sene öncesinden haber verilen sahih hadislerin bir tanesinin daha gerçekle¿mesine ve böylece Müslümanlar¿n Hz. Mehdi'ye olan ba¿l¿l¿klar¿n¿n, ¿evk ve heyecanlar¿n¿n daha da artmas¿na vesile olmaktad¿r.

-5-

HZ. MEHD¿'N¿N ¿K¿NC¿ KAYBOLU¿UNDAN SONRA ORTAYA ÇIKMASI

Hz. Mehdi ikinci kaybolu¿unun, yani hapis döneminin ard¿ndan, tekrar insanlar¿n aras¿na ç¿kacakt¿r:

Belalar ço¿alacak, halk¿ öyle ölüm ve katliamlar saracak ki Allah'¿n ve Resulullah'¿n haremine s¿¿¿nacaklar. ¿¿TE SADECE O ZAMANDA (HZ. MEHD¿) ZUHUR EDECEKT¿R."
(¿eyh Muhammed b.¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 199)


Bu dönemde, insanlar yeryüzünde hakim olan dinsiz sisteme ba¿l¿ olarak ya¿ayacak; çe¿itli dinsiz gruplar¿n, odaklar¿n etkisi alt¿nda olacaklard¿r. Hatta ¿slam aleminden dahi bu dinsiz odaklardan etkilenen kimseler olacakt¿r. Sadece Hz. Mehdi hiçkimsenin, hiçbir dü¿üncenin, hiçbir siyasi partinin, ne masonlar¿n ne de benzeri odaklar¿n etkisinde hiçbir ¿ekilde kalmayacak, hiçkimseye taviz vermeyecektir. O, sadece Kuran'¿ ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini izleyecektir:

... Arkas¿nda ¿sa bin Meryem'in namaz k¿laca¿¿ Kaim (Mehdi) d¿¿¿nda biz Ehl-i Beyt'ten olan hepimizin boynunda zaman¿n ta¿utunun (Allah'¿n hükmünü tan¿mayan her varl¿k, güç, ¿eytan) biat¿ olaca¿¿n¿ (Mehdi döneminde dinsizli¿in hakim olaca¿¿n¿, hemen herkesin bu sisteme ba¿l¿ olaca¿¿n¿) bilmiyor musunuz? Yüce Allah onun velâdetini (zuhurunu) gizleyecek ve ¿ahs¿n¿ saklayacakt¿r. BÖYLECE O, ZUHUR ETT¿Ğ¿NDE K¿MSEN¿N B¿ATI ONUN BOYNUNDA OLMAYACAKTIR...
(Kemal'üd-Din, c.1, s. 305)


-6-

¿NKAR EDENLER¿N BASKISI, HAM¿YET¿ ¿SLAM¿YE'N¿N FEVERAN ETMES¿ SONUCUNDA ¿SLAM AHLAKININ YÜKSELMES¿NE VES¿LE OLACAKTIR

Mehdi'nin hapsedildi¿i dönemde Mehdi cemaatini da¿¿tma amac¿yla iman edenlere birtak¿m eziyetler edilecek, Müslümanlar¿ y¿ld¿rmak amac¿yla çe¿itli iftiralar at¿lacakt¿r. Kuran ayetlerinde, inkar edenlerin alayc¿ bir üslupla Müslümanlar¿ dinlerinden döndürmeye çal¿¿acaklar¿ ¿öyle haber verilmi¿tir:

... Bu durumda sana ba¿lar¿n¿ alayl¿ca sallayacaklar ve diyecekler ki: "Ne zamanm¿¿ o?" De ki: "Umulur ki pek yak¿nda." (¿sra Suresi, 51)

Derler ki: "E¿er do¿ru sözlüyseniz, bu belirtti¿iniz süre (va'd) ne zamanm¿¿?" (Yunus Suresi, 48)

Böyle bir cemaat-i azîme (Peygamber Efendimiz (sav)'in soyundan gelen büyük seyyitler cemaati) içindeki mukaddes kuvveti tehyic edecek (co¿acak) ve uyand¿racak hâdisat-¿ azîme (büyük olaylar) vücuda geliyor. Elbette o kuvvet-i azîmedeki (büyük kuvvetteki) B¿R HAM¿YET-¿ AL¿YE (büyük koruma h¿rs¿) FEVERAN EDECEK ve HAZRET-¿ MEHD¿ BA¿INA GEÇ¿P, TAR¿K-I HAK (hak yoluna) ve HAK¿KATE (gerçe¿e) SEVK EDECEK... (Mektubat, s. 473)


Bediüzzaman "HAM¿YET¿ ¿SLAM¿YE FEVERAN EDECEK" sözleriyle, Hz. Mehdi'nin ortaya ç¿kt¿¿¿ ve fikri mücadelesine ba¿lad¿¿¿ dönemde, Müslümanlar¿ co¿turacak, imanlar¿n¿ ve ¿slam'¿ koruma h¿rslar¿n¿ art¿racak, ¿evklerini ve ¿slam ahlak¿ ad¿na mücadele etme azimlerini harekete geçirecek büyük olaylar¿n meydana gelece¿ini bildirmi¿tir. ¿slam'a, Müslümanlara ve Mehdi cemaatine kar¿¿ yürütülen mücadele ve uygulanan bask¿ politikas¿ sonucunda olu¿turulan zorlu ortamlar, münaf¿klar¿n ve inkarc¿lar¿n amaçlad¿klar¿n¿n tam tersine, Müslümanlar¿n Hz. Mehdi'ye ve birbirlerine olan ba¿l¿l¿klar¿n¿ daha da art¿racakt¿r. Kuran ahlak¿ ad¿na daha da ¿evkli bir mücadele içerisine girmelerini sa¿layacakt¿r. Münaf¿klar¿n ve inkar edenlerin, sözde Hz. Mehdi cemaatini da¿¿tmak, Müslümanlar¿n do¿ru yoldan uzakla¿malar¿n¿ sa¿lamak için verecekleri bu mücadele, Hz. Mehdi'nin talebelerinin ve tüm Müslümanlar¿n "hamiyet-i ¿slamiye" duygular¿n¿n en yüksek seviyeye ula¿mas¿na vesile olacakt¿r. Bediüzzaman Said Nursi, bu ¿ekilde ¿slam ahlak¿n¿ koruma gayretinin artmas¿ sonucunda da, Hz. Mehdi'nin manevi olarak ba¿a geçmesi ile birlikte, tüm dünyada ¿slam ahlak¿n¿n hakim olaca¿¿n¿, Hz. Mehdi'nin insanlar¿ hak yola ve gerçe¿e yöneltece¿ini bildirmi¿tir.


-7-

¿K¿NC¿ GAYBET DÖNEM¿NDEN (HAPSED¿LMES¿NDEN) SONRA
MEHD¿, HZ. ¿SA ¿LE BULU¿ACAKTIR

... Hazreti-i ¿sa Aleyhisselam geldi¿i vakit, herkes onun hakiki ¿sa oldu¿unu bilmek lâz¿m de¿ildir. Onun (Hz. ¿sa'n¿n) mukarreb ve havass¿ (derin imanl¿ yak¿n talebeleri), nur-u iman (iman¿n ¿¿¿¿¿) ile onu (Hz. ¿sa'y¿) tan¿r. Yoksa bedahet (birdenbire ve aç¿kça) derecesinde herkes onu (Hz. ¿sa'y¿) tan¿mayacakt¿r... (Mektubat, s. 60)


Hatta Hazret-i ¿sa Aleyhisselam'¿n nuzülü (yeryüzüne ini¿i) dahi ve kendisi ¿sa Aleyhisselam oldu¿u, nur-u iman¿n dikkatiyle (iman¿n nuruyla) bilinir, herkes bilemez. (¿ualar, s. 487)


Hz. Mehdi, ikinci gaybet döneminden sonra ortaya ç¿k¿¿¿nda, ikinci kez yeryüzüne gelerek tüm H¿ristiyan aleminin ¿slam'a dönmesine vesile olacak olan Hz. ¿sa ile biraraya gelecektir. Bu dönemde toplumun büyük bir kesimi Hz. ¿sa'y¿ tan¿yamayacak, ancak güçlü bir imana sahip olan yak¿n talebeleri ve Hz. Mehdi cemaati taraf¿ndan tan¿nabilecektir.

¿sa Aleyhisselam'¿ nur-u iman ile (iman¿n ¿¿¿¿¿yla) tan¿yan ve tabi olan cemaat-i ruhaniye-i mücahidinin kemiyeti (cehd eden ruhani cemaatinin say¿s¿), Deccal'in mektepçe ve askerce ilmi ve maddi ordular¿na nisbeten çok az ve küçük olmas¿na i¿aret ve kinayedir. (¿ualar, s. 495)


Bediüzaman Said Nursi, ikinci kez yeryüzüne geli¿inde, ayn¿ Mehdi cemaatinde oldu¿u gibi, Hz. ¿sa'n¿n çevresindeki insanlar¿n say¿s¿n¿n da çok az olaca¿¿n¿ belirtmi¿tir. Ancak bu topluluk da imanen çok güçlü olacakt¿r.


-8-

HZ. ¿SA, HZ. MEHD¿'YE TAB¿ OLACAKTIR

... Hattâ, "Hazret-i ¿sa Aleyhisselam gelir, Hz. Mehdi'ye namazda iktida eder (uyar), tâbi olur." diye rivâyeti bu ittifaka (birle¿meye) ve hakikat-¿ Kurâniye'nin matbuiyetine ve hakimiyetine (Kuran hakikatlerine uyulmas¿na ve tabi olunmas¿na) i¿aret eder."
(¿ualar, s. 493)


Hz. Mehdi'nin, Darwinizm, materyalizm ve ateizm gibi dinsiz ideolojileri ma¿lup edip ¿slam ahlak¿n¿ tüm dünyaya hakim k¿lmas¿nda, en büyük yard¿mc¿s¿ Hz. ¿sa olacakt¿r. ¿slam ahlak¿ Hz. Mehdi'nin manevi öndeli¿inde hakim olacak, Hz. ¿sa da bu dönemde Hz. Mehdi'ye tabi olacakt¿r. Bediüzzaman'¿n sözlerinde belirtti¿i Hz. ¿sa'n¿n namazda Hz. Mehdi'nin imametine tabi olmas¿ bu gerçe¿i ortaya koymaktad¿r. Peygamberimiz (sav) de pek çok hadisinde bu önemli olay¿ haber vermi¿tir:

Hz. ¿sa namaz¿n¿ Hz. Mehdi'nin arkas¿nda k¿lacakt¿r.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

... Nihayet Meryem o¿lu ¿sa, Müslümanlar¿n emiri (Hz. Mehdi) ona: Gel bize namaz k¿ld¿r, der. Bunun üzerine ¿sa: Hay¿r, Allah'¿n bu ümmete bir ikram¿ olarak sizin bir k¿sm¿n¿z di¿er bir k¿s¿m üzerine emirlersiniz, der. (Sahih-i Müslim, c. 1, s. 209)

Hz. ¿sa semadan nüzul edecek (gökyüzünden inecek) ve onun (Hz. Mehdi'nin) emirli¿ini kabul edecektir. Hz. ¿sa'ya "Bize namaz k¿ld¿r" denilecek, ancak o (Hz. ¿sa), "Emir sizin içinizdedir" kar¿¿l¿¿¿n¿ vererek, "Bu Allah'¿n ümmet-i Muhammed'e bir ikram¿d¿r." diyecektir.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

Hz. Mehdi müminlerle beraber Beytül Makdis'de sabah namaz¿ k¿larken, o s¿rada nüzul eden (yeryüzüne inen) Hz. ¿sa'y¿ takdim edecek ve Hz. ¿sa ellerini, onun (Hz. Mehdi'nin) omuzuna koyarak, "Namaz¿n kameti (farz namaz¿ k¿lmak için okunan ezan; namaza ba¿lama i¿areti) senin için getirildi, bu yüzden sen k¿ld¿r" diyecek ve nihayet Hz. Mehdi, Hz. ¿sa ve müminlere imam olarak namaz¿ k¿ld¿racakt¿r.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)


¿mamlar¿ salih bir insan olan Mehdi oldu¿u halde, Beytü'l Makdis'e s¿¿¿n¿rlar. Orada imamlar¿ (Hz. Mehdi) kendilerine sabah namaz¿n¿ k¿ld¿rmak için öne geçti¿i bir s¿rada, bir de bakarlar ki, Meryem o¿lu ¿sa sabah vaktinde inmi¿tir. Mehdi, Hz. ¿sa'y¿ öne geçirmek için arkaya çekilir. Hz. ¿sa onun (Hz. Mehdi'nin) omuzlar¿na elini koyar ve ona der ki, "Geç öne namaz¿ k¿ld¿r. Zira kamet (farz namaz¿ k¿lmak için okunan ezan; namaza ba¿lama i¿areti) senin için getirilmi¿tir."...
(Ebu Rafi'den rivayet edilmi¿tir; ¿mam ¿arani, Ölüm, K¿yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yay¿nevi, s. 495-496)


Hz. ¿sa'n¿n ortaya ç¿kt¿¿¿ dönemde Hz. Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in halifesi yani ¿slam aleminin manevi lideri s¿fat¿yla dünya çap¿ndaki tüm Müslümanlar aras¿nda ¿slam Birli¿i'ni sa¿lam¿¿ olacak ve bu birli¿in ba¿¿nda manevi lider konumunda bulunacakt¿r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. ¿sa'n¿n bu dönemde gelece¿i; Hz. Mehdi ile birlikte namaz k¿laca¿¿ ve Hz. ¿sa'n¿n "imaml¿k sana verilmi¿tir" diyerek Hz. Mehdi'ye tabi olaca¿¿ bildirilmi¿tir. Daha sonras¿nda da Hz. Mehdi'nin manevi liderli¿inde, bu iki mubarek ¿ahs¿n ittifak¿yla ¿slam ahlak¿ tüm dünyaya hakim olacakt¿r.


-9-

HZ. MEHD¿, HZ. ¿SA ¿LE B¿RL¿KTE ¿SLAM AHLAKINI
YERYÜZÜNE HAK¿M KILACAKTIR

Hz. Mehdi'nin, ¿slam ahlak¿n¿n dünyaya hakim olmas¿ için fikri mücadele verdi¿i Darwinizm, materyalizm, ateizm gibi dinsiz ideolojileri temsil eden Deccaliyet'in dünya çap¿ndaki taraftarlar¿n¿n say¿s¿, çok daha fazla oldu¿u halde, Hz. ¿sa ve Hz. Mehdi'nin yan¿ndaki az topluluk, Deccaliyet'i fikren ma¿lup edecek ve galip gelecektir. Böylece Allah'¿n izniyle, Hz. Mehdi'nin yeniden ortaya ç¿k¿¿¿yla manevi önderli¿inde ¿slam ahlak¿ tüm dünyaya hakim olacakt¿r.

Kuran'da ¿slam ahlak¿n¿n yeryüzü hakimiyeti ¿öyle haber verilmi¿tir:

A¿¿zlar¿yla Allah'¿n nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan ba¿kas¿n¿ istemiyor. Mü¿rikler istemese de, O, dini (¿slam'¿) bütün dinlere üstün k¿lmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur. (Tevbe Suresi, 32-33)

Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmi¿tir: Hiç ¿üphesiz onlardan öncekileri nas¿l 'güç ve iktidar sahibi' k¿ld¿ysa, onlar¿ da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k¿lacak, kendileri için seçip be¿endi¿i dinlerini kendilerine yerle¿ik k¿l¿p sa¿lamla¿t¿racak ve onlar¿ korkular¿ndan sonra güvenli¿e çevirecektir... (Nur Suresi, 55)

Andolsun, gönderilen kullar¿m¿za (¿u) sözümüz geçmi¿tir: Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yard¿m ve zafer) bulacaklard¿r. Ve hiç ¿üphesiz; bizim ordular¿m¿z, üstün gelecek olanlar onlard¿r. (Saffat Suresi, 171-173)

Allah, yazm¿¿t¿r: "Andolsun, ben galip gelece¿im ve elçilerim de." Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün oland¿r. (Mücadele Suresi, 21)

"De ki: "Hak geldi, bat¿l yok oldu. Hiç ¿üphesiz bat¿l yok olucudur." (¿sra Suresi, 81)

Onlar, Allah'¿n nurunu a¿¿zlar¿yla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlay¿c¿d¿r; kafirler ho¿ görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur. Öyle ki onu (hak din olan ¿slam'¿) bütün dinlere kar¿¿ üstün k¿lacakt¿r; mü¿rikler ho¿ görmese bile. (Saff Suresi, 8-9)

 

¿nkar edenlerin, dinsizlerin dünya üzerinde büyük bir hakimiyet sa¿lamalar¿n¿n ard¿ndan, Allah Hz. Mehdi'nin vesilesiyle ¿slam ahlak¿n¿ yeryüzüne hakim k¿lacakt¿r. Bu hakimiyet hadislerde de haber verilmektedir. A¿a¿¿daki hadiste inkarc¿lar¿n yeryüzündeki hakimiyeti "yeryüzünün ölümü" olarak tarif edilirken, Hz. Mehdi'nin hakimiyeti "yeryüzünün canlanmas¿, ihya edilmesi" olarak müjdelenmektedir:

... Hak üzere k¿yam edecek olan odur (Mehdi'dir). YERYÜZÜ ÖLDÜKTEN SONRA (dinsizli¿in yeryüzüne hakim olmas¿ndan sonra), ALLAH ONUN (MEHD¿) VASITASIYLA TEKRAR ONU (¿slam ahlak¿n¿) ¿HYA EDECEKT¿R (hakim k¿lacakt¿r) ve MÜ¿R¿KLER ¿STEMESE DE ALLAH HAK D¿N¿ D¿ĞER D¿NLERE MUZAFFER KILACAKTIR...
(Uyun'ül-Ahbar, c.1, s.68)


A¿a¿¿daki hadiste tüm bu zorluklar¿n ard¿ndan, Hz. Mehdi'ye "müthi¿ bir fetih" verilece¿i tarif edilmektedir:

"Acele edenler helâk olur, (zuhur) yak¿nd¿r diyenler kurtulur, KALEN¿N H¿SARLARI G¿B¿ YERDE SAB¿TT¿R, HÜZÜNDEN SONRA MÜTH¿¿ B¿R FET¿H GELECEKT¿R. "
(¿eyh Muhammed b.¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 229)


-10-

HZ. MEHD¿'N¿N BAZI ÖZELL¿KLER¿

Hz. Mehdi Peygamberimiz (sav)'in soyundan, yani "seyyid" olacakt¿r. ¿smi Peygamberimiz (sav)'in ismine benzeyecektir. Peygamberimiz (sav)'in ad¿ Muhammed, soyad¿ Adnani'dir. Hz. Mehdi insanlar¿ Kuran'a ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine uymaya ça¿¿racakt¿r.

 "MEHD¿ (AS) BEN¿M SOYUMDANDIR; ¿SM¿ BEN¿M ¿SM¿M VE KÜNYES¿ BEN¿M KÜNYEM, ¿EKL¿ BEN¿M ¿EKL¿M, SÜNNET VE TAVRI BEN¿M SÜNNET VE TAVRIMDIR, halk¿ benim dinime te¿vik ve Rabbimin kitab¿na (Kuran'a) davet eder. Ona (Mehdi'ye) itaat eden bana itaat etmi¿tir ve ona (Mehdi'ye) muhalefet eden bana muhalefet etmi¿tir, onun gaybetini inkâr eden beni inkâr etmi¿tir."
(¿'lam'ul-Vera, s.425)


Hadislerde dikkat çekilen bir di¿er husus ise, gaybet (hapis) döneminin Hz. Mehdi'nin gençli¿ine gençlik kataca¿¿, gücünü ve kudretini art¿raca¿¿ yönündedir:

Onun (Mehdi'nin) gaybetinde Allah Tealâ, ONUN (HZ. MEHD¿'N¿N) ÖMRÜNÜ UZATACAK, SONRA KEND¿ KUDRET¿ ¿LE ONU KIRK YA¿INDAN DAHA GENÇ GÖRÜNÜMLÜ olarak a¿ikâr edecektir ve bu Allah'¿n her ¿eye kadir oldu¿unun bilinmesi içindir."
(Kemal'üd-Din, c.1, s. 305)

 

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi'nin tüm hayat¿ boyunca çok büyük zorluklarla, s¿k¿nt¿larla kar¿¿la¿aca¿¿, ancak bu zorluklar¿n ard¿ndan Allah'¿n kendisine çok büyük bir fetih ve hakimiyetle lütufta bulunaca¿¿ haber verilmektedir. Nitekim bir hadiste Neml Suresi'nin 62. ayetindeki "darda kalan" ifadesi hat¿rlat¿lmakta ve bu ayette, Hz. Mehdi'nin ya¿ayaca¿¿ zorluklara dair bir i¿aret bulundu¿una dikkat çekilmektedir:

Bu emrin sahibi (Hz. Mehdi) "darda kalan" kelimesi onun (Hz. Mehdi'nin) hakk¿ndad¿r: "Yoksa darda kalana, dua etti¿i zaman icabet eden ve kötülü¿ü gideren ve sizi yeryüzüne halife k¿lan m¿ hay¿rl¿?"
(¿eyh Muhammed b.¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 210)


 

-11-

MÜNAFIKLAR VE ¿NKAR EDENLER ¿STESELER DE ¿STEMESELER DE MEHD¿'YE H¿ZMET ETMEKTE, ¿SLAM AHLAKININ HAK¿M¿YET¿NE YARDIMCI OLMAKTADIRLAR

Hz. ¿sa'n¿n geli¿inden ve Hz. Mehdi'nin ortaya ç¿k¿¿¿ndan tedirginli¿e kap¿lanlar, yapacaklar¿ aleyhte faaliyetlerle bu tarihi geli¿meleri durdurmay¿ amaçlarlar. Ancak burada bilmedikleri çok önemli bir gerçek vard¿r: HZ. MEHD¿ ALEYH¿NDE YAPILAN TÜM FAAL¿YETLER, HZ. MEHD¿'N¿N GEL¿¿¿NE VE YAPACAĞI ÇALI¿MALARA H¿ZMET ETMEKTED¿R. Bu durum, Yüce Allah'¿n bir takdiridir ve bunun önüne geçebilecek yoktur. Allah, ¿slam ahlak¿n¿n tüm yeryüzünde yerle¿ik k¿l¿nmas¿n¿ dilemi¿tir; Allah'¿n izniyle bu büyük vaad gerçekle¿ecektir. Peygamberimiz (sav), bu tarihi olay¿n Hz. Mehdi vesilesiyle  gerçekle¿ece¿ini bildirmi¿tir. ¿nkar edenler ve münaf¿klar da, giri¿tikleri her aleyhte faaliyet ile fark¿nda olmadan, Rabbimiz'in bu büyük vaadinin gerçekle¿mesine yard¿mc¿ olmaktad¿rlar. Bu Allah'¿n çok büyük bir mucizesi ve münaf¿klar¿n, kurduklar¿ tuza¿a dü¿tüklerinin önemli bir alametidir. Rabbimiz Kuran'da Müslümanlara olan yard¿m¿n¿ ¿öyle bildirmi¿tir:

"... ¿¿te ALLAH, D¿LED¿Ğ¿N¿ YARDIMIYLA DESTEKLER. ¿üphesiz bunda, basiret sahipleri için gerçekten bir ibret vard¿r." (Al-i ¿mran Suresi, 13)

Allah'¿n bu kanunu gere¿i, aleyhte yap¿lan tüm çal¿¿malar ve propagandalar, Hz. Mehdi'nin ortaya ç¿k¿¿¿na, tan¿nmas¿na, hizmetlerine güç katacakt¿r. Hz. Mehdi aleyhindeki her giri¿im, Hz. Mehdi'nin faaliyetlerinin etkisinin giderek daha da artmas¿na ve tüm dünyada ses getirmesine katk¿da bulunacakt¿r. Hz. Mehdi'nin gelmeyece¿ini öne süren, "Mehdi'nin gelece¿ine inanm¿yorum" diyen her ¿ah¿s, yapt¿¿¿ her çal¿¿ma, her konu¿ma ya da her vurguyla Hz. Mehdi'ye bir kez daha dikkat çekmekte, insanlar¿n Mehdi hakk¿nda dü¿ünmelerine vesile olmakta ve böylece ona hizmet etmektedir. "Ben Mehdi'ye kar¿¿y¿m" diyen herkes, Mehdili¿in gündeme getirilmesini, ara¿t¿r¿lmas¿n¿, ö¿renilmesini sa¿lar. Dolay¿s¿yla, inkar edenler de, münaf¿k ahlak¿ gösterenler de, Kuran ahlak¿ aleyhinde bir fikri benimseyenler de, Hz. ¿sa ve Hz. Mehdi'ye dü¿man olanlar da, her ne kadar istemeseler de, Allah'¿n dilemesiyle bilerek ya da bilmeyerek Hz. Mehdi'ye ve ¿slam ahlak¿n¿n tüm dünyada yay¿lmas¿na büyük destek vermektedirler.

Ayr¿ca inkar edenlerin ya da münaf¿klar¿n Mehdi ya da Müslümanlar aleyhinde att¿klar¿ her ad¿m, Hz. Mehdi hakk¿nda, 1400 sene öncesinden haber verilen sahih hadislerin bir tanesinin daha gerçekle¿mesine ve böylece Müslümanlar¿n Hz. Mehdi'ye olan ba¿l¿l¿klar¿n¿n, ¿evk ve heyecanlar¿n¿n daha da artmas¿na vesile olmaktad¿r.

-12-

 

Baz¿ karaktersiz insanlar, Say¿n Adnan Oktar'¿n hapsedilmesi ile Bilim Ara¿t¿rma Vakf¿'n¿n faaliyetlerinin, ¿slam ahlak¿na olan ba¿l¿l¿¿¿m¿z¿n, bizim birbirimize olan sevgimizin ortadan kalkaca¿¿n¿ dü¿ünüyorlar. Oysa bu a¿a¿¿l¿k bir inançt¿r. Bu inançta olan bir ki¿i ile zaten arkada¿, dost olunabilmesi imkans¿zd¿r. Bu gibi kalbinde hastal¿k olan ki¿iler zorluk zamanlar¿nda imanlar¿n¿ kaybederler:

Hani onlar, size hem üstünüzden, hem alt taraf¿n¿zdan gelmi¿lerdi; gözler kaym¿¿, yürekler hançereye gelip dayanm¿¿t¿ ve siz Allah hakk¿nda (birtak¿m) zanlarda bulunuyordunuz. ¿¿te orada, iman edenler, s¿nanm¿¿ ve ¿iddetli bir sars¿nt¿yla sars¿nt¿ya u¿rat¿lm¿¿lard¿. Hani, münaf¿k olanlar ve kalplerinde hastal¿k bulunanlar: "Allah ve Resulü, bize bo¿ bir aldan¿¿tan ba¿ka bir ¿ey vadetmedi" diyorlard¿. (Ahzap Suresi, 10 - 12)

Gerçek Müslümanlar ise bu tip durumlarda Allah'a daha içten ba¿lan¿r, birbirlerine eskisinden daha fazla kenetlenirler. Böyle zamanlar Müslümanlar¿ güçlendirir, onlar¿ sa¿lamla¿t¿r¿r, Müslümanlar üzerindeki güzellik ve nimetlerin çok daha fazla artmas¿na vesile olur. Bu Yüce Rabbimiz'in salih olan Müslümanlara vadetti¿idir:

Mü'minler (dü¿man) birliklerini gördükleri zaman ise (korkuya kap¿lmadan) dediler ki: "Bu, Allah'¿n ve Resûlü'nün bize vadetti¿i ¿eydir; Allah ve Resûlü do¿ru söylemi¿tir." Ve (bu,) yaln¿zca onlar¿n imanlar¿n¿ ve teslimiyetlerini artt¿rd¿. (Ahzap suresi, 22)

Gerçekle¿en bu son olaylar da, bizim birbirimize olan sevgimizi, karde¿lik dü¿üncemizi kat be kat art¿rm¿¿t¿r. Bu olaylar neticesinde aram¿zdaki birlik ve beraberli¿in ne kadar güzel oldu¿unu bir kez daha anlad¿k. Bu dünyada Müslümanlara kar¿¿ oynanan oyunlar¿n ne kadar çirkin yöntemlerle yap¿ld¿¿¿n¿ gördükçe karde¿ olman¿n, birlikte olman¿n de¿erini daha iyi gördük. Allah'¿n vaadi üzerimizde tecelli etmi¿tir.

Tarihte her zaman Müslümanlara yönelik y¿ld¿rma ve korkutma giri¿imleri Müslümanlar¿n iman¿n¿ art¿rm¿¿, onlara bolluk, nimet ve bereket olarak geri dönmü¿tür. Yüce Allah ayetlerinde ¿öyle bildirir:

Onlar, kendilerine insanlar: "Size kar¿¿ insanlar topla(n)d¿lar, art¿k onlardan korkun" dedikleri halde imanlar¿ artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir. Bundan dolay¿, kendilerine hiç bir kötülük dokunmadan bir bolluk (fazl) ve Allah'tan bir nimetle geri döndüler. Onlar, Allah'¿n r¿zas¿na uydular. Allah, büyük fazl (ve ihsan) sahibidir. (Al-i ¿mran Suresi,173-174)

Müslümanlar¿n kalbindeki güçlü gönül birli¿i, Yüce Rabbimiz Allah'a olan co¿kulu sevgiden, ¿iddetli korkudan, Allah'a olan güçlü ba¿l¿l¿ktan ve Allah'¿n r¿zas¿n¿ aramadaki kararl¿l¿ktan kaynaklanmaktad¿r. Böyle derin ve güçlü ba¿l¿l¿k ve sadakati, kirli ve pis oyunlarla ortadan kald¿rmaya çal¿¿mak, bunu kullanarak Müslümanlar¿ güçsüz dü¿ürece¿ini sanmak, kahpece ve münaf¿kane bir dü¿üncedir.


-13-

MEHD¿ CEMAAT¿, MÜNAFIKLARIN AYRILMASIYLA, DEM¿R¿N K¿R¿N¿ PASINI ATMASI G¿B¿ TEM¿ZLENECEKT¿R


..Sonra MED¿NE ¿EHR¿ SAK¿NLER¿YLE BERABER ÜÇ DEFA SALLANACAK, BUNUN ÜZER¿NE (MED¿NE'DE BULUNAN) MÜNAFIK ERKEKLER VE KADINLARDAN H¿Ç K¿MSE KALMAYIP HEPS¿ ONUN YANINA G¿DECEKLER ve böylece demirci körü¿ünün demirin kiriniEnes ibn Malik ¿öyle dedi: Peygamber (sav) ¿öyle buyurdu: "Deccal gelecek, nihayet Medine'nin bir taraf¿na inecek. Sonra MED¿NE ÜÇ KERE SALLANACAK (deprem olacak) DA ORADA BULUNAN HER KAF¿R VE MÜNAFIK ONA DOĞRU ÇIKIP G¿DECEK". (Buhari, cilt 15, s.6976-6977, no.68), pas¿n¿ giderip att¿¿¿ gibi Medine'de pisli¿i (yani habis insanlar¿) d¿¿¿na atacak ve o güne kurtulu¿ günü denecektir. (Mace Cilt 10, s. 331-335)

Hadislerde Mehdi cemaatinden kopmalar olaca¿¿ haber verilmi¿tir. Bu dönemde, Kuran'da münaf¿k olarak adland¿r¿lan kahpe t¿ynetli insanlar Mehdi'nin yan¿ndan ayr¿lacaklar ve bu vesileyle Hz. Mehdi cemaati tüm pisliklerden kurtulup, tertemiz ar¿nm¿¿ bir hale gelecektir.

Tarih boyunca her hak davada döneklik yapan, davas¿ndan dönen kahpe t¿ynetli insanlar her zaman olmu¿tur. Peygamberimiz (sav)'in döneminde de bu tür insanlar olmu¿, gösterdikleri alçakça karakterleriyle tarihe geçmi¿lerdir. Hz. Mehdi döneminde de Allah'¿n bu Adetullah¿ tekrarlanacak, ancak bu durum, yine tarih boyunca her hak toplulukta oldu¿u gibi Mehdi cemaati için çok büyük bir rahmet ve güzellik olur. Böylece Hz. Mehdi cemaati sadece samimi iman etmi¿ halis Müslümanlardan olu¿an temiz, salih bir topluluk olacakt¿r.

Ayr¿ca rivayetlerde, Mehdi'ye yap¿lan sald¿r¿lara, münaf¿klar¿n bu sald¿r¿lar¿ f¿rsat bilip fitne ç¿kararak ayr¿lmalar¿na i¿aret ediyor. Rivayet münaf¿klar¿n, kafirlerin Müslümanlara sald¿r¿ anlar¿nda depremlerin olaca¿¿na i¿aret ediyor.

Kuran'da da Müslümanlara yap¿lan sald¿r¿larda yer ve gö¿ün ¿uurlu olaca¿¿na Allah ¿öyle i¿aret etmektedir:

Andolsun, siz oldukça çirkin bir cesarette bulunup-geldiniz.
Neredeyse bundan dolay¿, gökler paramparça olacak, yer çatlayacak ve da¿lar y¿k¿l¿p göçüverecekti. (Meryem Suresi, 89-90)


-14-

 

¿slam tarihinin her döneminde, müslümanlar zorluklarla kar¿¿la¿t¿¿¿nda davas¿n¿ b¿rak¿p giden, müslümanlara arkas¿n¿ dönen kahpe t¿ynette insanlar olmu¿tur. Her davan¿n döne¿i oldu¿u gibi müslümanlar¿n aras¿nda da dönekler vard¿r. Bu ki¿ilerin di¿er ad¿ da münaf¿kt¿r. Münaf¿n müslümanlar¿n aras¿ndan gitmesi büyük bir nimettir. Allah münaf¿klarla ilgili ¿öyle bildirir:

Sizinle birlikte ç¿ksalard¿, size 'kötülük ve zarardan' ba¿ka bir ¿ey ilave etmez ve aran¿za mutlaka fitne sokmak üzere içinizde çaba yürütürlerdi. ¿çinizde onlara 'haber ta¿¿yanlar' vard¿r. Allah, zulmedenleri bilir. (Tevbe Suresi 47)

Bir münaf¿¿¿n müslüman cemaatinde kalmas¿ bir tehlikedir. Gitmesi de bu salih toplulu¿un temizlenmesi anlam¿ndad¿r. Gitmesinde çok büyük hay¿r vard¿r.


-15-

 

Ahir zaman¿n deh¿etli ortam¿nda; kahpeli¿in, alçakl¿¿¿n, dönekli¿in hakim oldu¿u, zalim insanlar¿n bu kadar yayg¿n oldu¿u bir durumda, müslümanlar¿n birlik ve beraberli¿inin ne kadar önemli ve acil oldu¿u aç¿kt¿r. Böyle bir ortamda Müslümanlar¿n birbirlerinden ayr¿l¿p da¿¿lmalar¿n¿n, yaln¿z kalmalar¿n¿n ne kadar tehlikeli oldu¿u daha da iyi anla¿¿lmaktad¿r. Dolay¿s¿yla, zorluk anlar¿ Müslümanlar¿n birbirlerine olan sadakatlerini ve tesanüdlerini artt¿ran k¿ymetli anlard¿r.


-16-

 

Allah'¿n ipine hepiniz s¿ms¿k¿ sar¿l¿n. Da¿¿l¿p ayr¿lmay¿n. Ve Allah'¿n sizin üzerinizdeki nimetini hat¿rlay¿n... (Ali ¿mran, 103)

Müminler Allah'¿n bir emri olarak kendi aralar¿nda bir birlik olarak Allah'¿n dinini ya¿arlar. Ve birbirlerine olan sadakatleri çok güçlüdür:

Müminler Allah'¿n ipine s¿ms¿k¿ sar¿l¿r hiçbir ¿ekilde da¿¿l¿p ayr¿lmazlar. bu haramd¿r. Birlik ve beraberli¿in, özellikle asr¿m¿zdaki insanlar¿n yapt¿¿¿ kahpeliklere, kalle¿liklere ve düzenbazl¿klarn¿a kar¿¿ ne kadar büyük bir nimet oldu¿unu gördük ve görüyoruz. Bu da Allah'¿n bir mucizesidir.


-17-

¿üphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmi¿ bir bina gibi saf ba¿layarak mücadele edenleri sever. (Saff Suresi, 4)

Müslümanlar birbirbirine kenetlenmi¿ betonarme bir bina gibi adeta saf ba¿layarak, birlikte olarak, kahpelik yapanlara, müslümanlara oyun oynayanlara ve a¿a¿¿l¿k insanlara kar¿¿, haks¿zl¿klara ve adaletsizliklere kar¿¿ mücadele ederler. Burada en önemli konu müslümanlar¿n kenetlenmi¿ ¿ekilde hareket etmeleridir.


-18-

 

Muhammed, yaln¿zca bir elçidir. Ondan önce nice elçiler gelip-geçmi¿tir. ¿imdi O ölürse ya da öldürülürse, siz topuklar¿n¿z üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? ¿ki topu¿u üzerinde gerisin geri dönen kimse, Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah, ¿ükredenleri pek yak¿nda ödüllendirecektir. (Ali ¿mran, 144)

Her müslüman toplulu¿un mutlaka bir lideri olur. Peygamber Efendimiz (sav) de o devirde müslüman topululu¿un lideriydi. O ölür veya öldürülürse bir ba¿kas¿ onun yerine lider olur. O lider de ölür veya öldürülürse bir ba¿kas¿ onun yerine lider olur. Bu silsile böyle k¿yamete kadar devam eder. Hiçbir ¿ekilde bu din sahipsiz kalmaz. Her zaman bir sahibi olur.
Lider konumdaki ki¿i hapsedilebilir, yaralanabilir, hastalanabilir. Böyle bir durumda da yerine bir ba¿kas¿ geçer. Müslümanl¿k ¿ah¿slara bina edilmez. Müslümanlara yap¿lan oyunlar, kar¿¿ mücadeleler, kahpelikler onlar¿n önünü kesmez. Bilakis daha güçlenerek, ¿iddetlenerek devam ederler. Haks¿zl¿¿a, adaletsizli¿e, dinsizli¿e kar¿¿ ilmi, kültürel bir mücadele yapmak müslüman¿n görevidir.


-19-

Ümmetimden bir taife k¿yamet kopuncaya kadar yard¿m görmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayr¿lmalar¿ da onlara bir zarar vermez. (Ramuz El-Ehadis, 472 (Hakimin Müstedreki)

Ümmetimden bir taife, Allah'¿n emriyle hareket etmekte devam eder. Onlar hak üzerinde olduklar¿ halde, k¿yamet kopana kadar kendilerini terk eden ve muhalefet eden kimsenin onlara bir zarar¿ dokunmaz. Tâ ki Allah'¿n emri gelinceye kadar onlar insanlara galibdirler.

Hz. Muaviye RA (Büyük K¿yamet Alametleri, 472/1, http://www.aitco.com/sonuyari/public_html/kitap/kiyamet/buyuk.htm http://www.aitco.cmehom/sonuyari/public_html/kitap/kiyamet/buyuk.htm

Müslümanlar birbirbirine kenetlenmi¿ betonarme bir bina gibi adeta saf ba¿layarak, birlikte olarak, kahpelik yapanlara, müslümanlara oyun oynayanlara ve a¿a¿¿l¿k insanlara kar¿¿, haks¿zl¿klara ve adaletsizliklere kar¿¿ mücadele ederler. Burada en önemli konu müslümanlar¿n kenetlenmi¿ ¿ekilde hareket etmeleridir.-20-

 

Ve haklar¿na sald¿r¿ld¿¿¿ zaman, birlik olup kar¿¿ koyanlard¿r.
(¿ura Suresi, 39)

Müslümanlar haklar¿na sald¿r¿ld¿¿¿ zaman (haks¿zl¿¿a u¿rad¿klar¿ zaman) birlik olup kar¿¿ koyanlard¿r. Bu müslüman¿n bir vasf¿d¿r. Kendilerine tuzak kuruldu¿unda, oyun oynand¿¿¿nda, zulüm yap¿ld¿¿¿nda, tu¿yan ve ehli dalaletin sald¿r¿s¿na u¿rad¿klar¿nda birlik olarak mücadele ederler. Küfür ve ehli dalalet, Müslümanlar¿n inançlar¿n¿ yok edebilmek için birbirlerinden ayr¿lmalar¿n¿ ve böylece güçsüz dü¿melerini beklerler. Gerçek bir mümin de böyle bir tuza¿a asla dü¿mez.-21-


Meryem Suresi'nin 98. ayetinde; "Görmedin mi, biz gerçekten ¿eytanlar¿, kafirlerin üzerine gönderdik, onlar¿ tahrik edip k¿¿k¿rt¿yorlar." ¿eklinde i¿aret edildi¿i üzere masonlar, ahir zamanda bir k¿s¿m ateistleri, komünistleri ve bir k¿s¿m derin devlet çetelerini Müslümanlar¿n üzerine k¿¿k¿rtacaklard¿r. 

Bu olay, hadislerde çok detayl¿ olarak anlat¿lmaktad¿r. Buna deccal komitesi denmektedir. Bu fitne-fesat güruhu Müslümanlara kar¿¿ her türlü kahpe sald¿r¿da bulunacaklar, her türlü melaneti, oyunu i¿lemeye kalk¿¿acaklar, her çe¿it tuza¿¿ kurmaya çal¿¿acaklard¿r. Fakat Allah, onlar¿n bu oyunlar¿n¿ ba¿lar¿na geçirecektir. -22-

 

Çünkü onlar üzerinize ç¿k¿p gelirlerse, sizi ta¿a tutarlar veya dinlerine geri çevirirler; bu durumda ebedi olarak kurtulu¿ bulamazs¿n¿z." (Kehf Suresi, 20)
E¿er güç yetirirlerse, sizi dininizden geri çevirinceye kadar sizinle sava¿may¿ sürdürürler; sizden kim dininden geri döner ve kafir olarak ölürse, art¿k onlar¿n bütün i¿ledikleri (amelleri) dünyada da, ahirette de bo¿a ç¿km¿¿t¿r ve onlar ate¿in halk¿d¿r, onda süresiz kalacaklard¿r. (Bakara Suresi, 217)

¿nkar edenler, resullerine dediler ki: "Muhakkak (ya) sizi kendi topra¿¿m¿zdan sürece¿iz veya dinimize geri döneceksiniz." Böylelikle Rableri kendilerine vahyetti ki: "¿üphesiz Biz, zulmedenleri helak edece¿iz. (¿brahim Suresi, 13)

Ayetlerde gördüldü¿ü gibi dinsiz, imans¿z olan tu¿yan ve dalalet kendi fitnelerine ve dü¿üncelerine insanlar¿ çevirmek için u¿ra¿acaklar, bunu elde etmek için her türlü melaneti i¿leyeceklerdir. Samimi inananlar buna kar¿¿, ilmi-bilimsel metodlarla yi¿itçe mücadele ederek kar¿¿ koyacaklar ve zafer kazanacaklard¿r.-23-

HAKKI GASPOLUNAN VE ¿NKAR OLUNAN MAZLUM ¿MAMINIZ VE BU (GAYBET¿N) SAH¿B¿ (HZ. MEHD¿) ONLARIN ARASINDA DOLA¿IR, PAZARLARINDA GEZER, ONLARIN BASTIĞI YERLERDEN GEÇER. AMA ONLAR ONU TANIMAZLAR TA K¿ SONUNDA ALLAH KEND¿S¿N¿ ONLARA TANITMASI ¿Ç¿N TIPKI HZ. YUSUF'A ¿Z¿N VERD¿Ğ¿ G¿B¿ ONA ¿Z¿N VER¿R. (¿eyh Muhammed b. ¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 189)

Hakk¿ gasp olunan ve inkar edilen mazlum; yani iftiralara u¿ram¿¿ olup da masum, suçsuz olan Mehdi insanlar aras¿nda, pazarlarda dola¿acak, ancak insanlar Mehdi oldu¿unu ummad¿klar¿ için, herhangi bir insan zannederek  onu anlamayacaklard¿r.


-24-

 

Küfr ve dalalet azg¿n oldu¿u için Hz. Mehdi mecburen ya¿am¿n¿ gizli olarak sürdürecektir:

Sakr b. Ebi Delf rivayet ediyor, duydum ¿mam Muhammed Taki buyuruyordu:
Sordum: Ey Allah'¿n Resulü'nün torunu, niçin 'Kaim' ad¿n¿ alm¿¿t¿r?
Buyurdu: Çünkü o, unutulmu¿ oldu¿u ve ¿maml¿¿¿ kabul edenlerin ço¿u kendilerine s¿rt çevirdikleri bir s¿rada k¿yam edecektir.
Sordum: Onun "muntazar" (beklenen) diye adland¿r¿lmas¿n¿n sebebi nedir?
Buyurdu: Çünkü o, ya¿am¿n¿ gizli sürdürecek, bu pek uzun sürecek, geli¿i pek uzayacak. ¿hlasl¿ kimseler ortaya ç¿k¿¿¿n¿ bekleyeceklerdir...


Hz. Mehdi, k¿yametin kopmas¿na benzer tarzda aniden zuhur edecektir:

Ahmed b. Muhammed ¿mam Hasan Mücteba'¿n ¿öyle buyurdu¿unu rivayet ediyor.
"Dedem Resullullah'a sordum: Biz Ehl-i Beyt'ten Kaim ne zaman k¿yam edecektir? Buyurdu: Ey Hasan! O, yere ve gö¿e pek a¿¿r gelen "o saat"e benzer, aniden / birdenbire zuhur edecektir."


Kumeyt b. Zeyd el-Esedi, ¿mam M. Bak¿r'dan rivayet ediyor.
"Allah'¿n Resulünden bir konuda (yani Mehdi'nin k¿yam¿ hakk¿nda) soruldu; buyurdu: O, "saat"e benzer, ancak aniden zuhur edecektir."


D¿'bil b. Ali el-Hüzai, ¿mam R¿za'dan rivayet ediyor:
"Resullullah'a; Ey Allah'¿n Resulü, soyunuzdan olan Kaim ne zaman k¿yam edecek, diye soruldu. (Efendimiz) buyurdu; O, 'O saate' (k¿yamet olaca¿¿ ana) benzer, onun zaman¿n¿ Allah'tan ba¿kas¿ bilmez. Ancak aniden vuku bulur."


-25-


Ateistlerin sözde ilah¿ olan Darwin ve Darwinizm'i Adnan Oktar yerle bir edince bütün ateist ve materyalistler ittifak ederek ona kar¿¿ tav¿r olu¿turdular. Buna bakan Kuran ayeti:

"Bizim ilahlar¿m¿za bunu kim yapt¿? ¿üphesiz o, zalimlerden biridir" dediler. (Enbiya Suresi, 59)

Dediler ki: "Öyleyse, onu insanlar¿n gözü önüne getirin ki ona (nas¿l bir ceza verece¿imize) ¿ahid olsunlar." (Enbiya Suresi, 61)


-26-

Mehdi'nin gaybetleri muhteliftir. ¿lk gaybetinde insanlara zaman zaman görünecek, zaman zaman kaybolacak, birinci gaybeti böyle devam edecektir. Muhtemelen bu çe¿itli tutukluluk halleri ¿eklinde olacakt¿r. ¿kinci gaybeti ise uzunca ve kesintisiz olacakt¿r. Bu da uzun bir mahkumiyete ve sürgüne i¿aret etmektedir.

"Ebu Basir der ki: ¿mam Muhammed Bak¿r Aleyhisselam'¿n ¿öyle buyurdu¿unu duydum: "Bu GAYBET¿N (Mehdi'nin) sahibinde dört peygamberin sünneti vard¿r:... Dedim ki: "Hz. Yusuf'un sünneti nedir?" Buyurdu ki: "Zindan ve gaybet."...
(¿eyh Muhammed b.¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 190)


Bu rivayette mahkumiyete aç¿kça i¿aret edilmektedir.

Benim Ehl-i Beytim (Peygamber Efendimiz (sav)'in Hz. Mehdi dahil tüm torunlar¿) muhakkak benden sonra bela, kaç¿r¿lma ve SÜRGÜNE u¿rayacakt¿r
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 14) (Kütüb-ü Sitte Muhtasar¿, c.17, s. 556)


Bu rivayette de aç¿kça sürgüne i¿aret edilmektedir.

Allah bir ayetinde bu durumu ¿öyle bildirir:

Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya SÜRGÜN ETMEK amac¿yla, tuzak kuruyorlard¿... (Enfal Suresi, 30)


-27-

¿smail bin Cabir der ki: Ebu Cafer Muhammed bin Ali aleyhisselam ¿öyle buyurdu: "Bu emrin sahibi (Hz. Mehdi) bu yerlerden birinde gaybete çekilecektir (hapsedilecek veya tutuklanacakt¿r). ... Öyle ki zuhurundan önce ona hizmet eden ¿ah¿s gelecek ve Hz. Mehdi'nin baz¿ ashab¿ ile görü¿ecek ve onlara diyecek ki: "Siz kaç ki¿iniz? K¿rk ki¿i kadar¿z. Dediklerinde ¿öyle buyuracak: E¿er sahibinizi görürseniz ne yapars¿n¿z? Diyecekler ki: Vallahi e¿er bize da¿¿ yerinden oynatmam¿z¿ emretse dahi yapar¿z... (¿eyh Muhammed b.¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s .208)

Hz. Mehdi'nin talebeleri onun gaybet döneminde (hapis veya tutukluluk döneminde) son derece kararl¿ olacaklard¿r. ¿nkar edenler ve münaf¿k t¿ynetli insanlar bu dönemde Hz. Mehdi'nin talebelerinin da¿¿lacaklar¿n¿ dü¿ünürlerken, onlar tam tersine bir güç elde edeceklerdir. ¿nan¿lmaz ve kahredici bir güç, kudret, azim ve kararl¿l¿k olu¿acakt¿r. Bu güç ile ¿slam ahlak¿ dünyaya hakim oluncaya kadar muazzam hizmetler yapacaklard¿r ve bu, onlardan sonraki nesillere ve sonra da k¿yamete kadar da devam edecektir.

Ümmetimden bir taife k¿yamet kopuncaya kadar yard¿m görmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayr¿lmalar¿ da onlara bir zarar vermez. (Ramuz El-Ehadis, 472 (Hakimin Müstedreki)


-28-

Hükeym bin Sa'd ¿öyle der: ¿mam Emirülmüminin Ali aleyhisselam'¿n ¿öyle buyurdu¿unu duydum: "Kaim (Mehdi) aleyhisselam'¿n ashab¿ gençtir ve içlerinde ya¿l¿ yoktur; Ancak gözdeki sürme veya az¿ktaki tuz kadard¿rlar. Ve az¿ktaki en az ¿ey, tuzdur."
(¿eyh Muhammed b. ¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s .374)


Rivayette Hz. Mehdi'nin cemaatinin gençlerden olu¿aca¿¿ bildirilmektedir. Ayr¿ca say¿lar¿n¿n da çok az olaca¿¿na i¿aret edilmektedir.

Bediüzzaman Said Nursi de Hz. Mehdinin cemaatinin çok az say¿da olaca¿¿n¿ ancak buna ra¿men manen çok güçlü bir topluluk olaca¿¿n¿ bildirmi¿tir:

Bu (Mehdi'nin) vazife(si)nin istinad etti¿i (dayand¿¿¿) kuvvet ve manevi ordusu, yaln¿z ihlas ve sadakat ve tesanüd (dayan¿¿ma) s¿fatlar¿na tam sahip olan bir k¿s¿m ¿akirdlerdir (ö¿rencilerdir). NE KADAR DA AZ DA OLSALAR, manen bir ordu kadar kuvvetli ve k¿ymetli say¿l¿rlar.
(Emirda¿ Lahikas¿, 259)


-29-

Dedi ki: Ey Emirülmüminin! Bu Mehdi kimdendir? Buyurdu ki: Benî Ha¿im'dendir, araplar¿n yüce da¿¿n¿n zirvesinden. O öyle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine s¿¿¿nanlar için amand¿r, halk kinle doldu¿unda onlar¿ pâk k¿lan mâdendir, ölüm nazil oldu¿unda korkmaz, ölüm ona vard¿¿¿nda sars¿lmaz, sava¿ meydan¿nda sald¿rd¿¿¿nda asla geri çekilmez. Tecrübelidir, galiptir, muzafferdir, arsland¿r, sa¿lamd¿r, kavminin dire¿idir, cesurdur, Allah'¿n k¿l¿çlar¿ndan bir k¿l¿çt¿r, reistir, herkesi etraf¿nda toplar, yücelik ve ¿erefin kayna¿¿ olan evde büyümü¿tür, onun yüceli¿i en asil yücelikten kaynaklan¿r. Hiçbir¿ey seni ona biat etmekten al¿koymas¿n, seni engelleyenler her zaman fitneye s¿¿¿nanlard¿r. E¿er konu¿urlarsa ¿err konu¿urlar, e¿er susarlarsa fasit ve fas¿kt¿rlar…"
(¿eyh Muhammed b.¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 250)


Rivayette Mehdi'ye gençlerin yakla¿mas¿n¿ engelleyenlerin her zaman fitne ile hareket ettikleri belirtilmi¿tir. Mehdi dü¿manlar¿n¿n konu¿tuklar¿ zaman ¿err, kötülük konu¿tuklar¿ bildirilmi¿tir. Sussalar dahi içlerinde bozgunculuk ve fesat bar¿nd¿r¿rlar.


-30-

Abdullah bin Zamre, ¿bn-i Mâti-i Himyeri (Kâ'b-ul Ahbar)'den nakleder ki ¿öyle dedi: "… K¿yam edecek (Kâim) olan Mehdi, Ali'n¿n soyundand¿r. O bu yeryüzünü, yeryüzünden ba¿ka bir hale getirecektir. Rum ve Çin'in hr¿stiyanlar¿n'¿n aleyhinde ¿sa bin Meryem ile delil getirecektir. Kâim Mehdi, Ali'nin neslindendir. (Seyyittir) Hay¿rda, görünü¿te ve ahlakta en çok Hz. ¿sa'ya benzeyen odur. Allah peygamberlere verdi¿i (azameti) ona da verecektir. Ona faziletler ve ziynet verecektir. ¿üphesiz Mehdi, Ali'nin evlad¿d¿r. Onun gaybeti (kaybolu¿u, hapis dönemi), t¿pk¿ Yusuf'un gaybeti gibidir ve onun dönü¿ü t¿pk¿ ¿sa bin Meryem'in dönü¿ü gibidir. (¿eyh Muhammed b.¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s .169)

Rivayette Hz. Mehdi'nin gaybetinin (Hapis döneminin) Hz. Yusuf'un gaybetine (hapis dönemine) benzeyece¿i bildirilmi¿tir. Bu gaybetin (hapis döneminin) ard¿ndan Hz. Mehdi, Hz. ¿sa'n¿n dönü¿ü gibi daha güçlenmi¿ ve etkili olarak geri dönecektir. Bu rivayet, Hz. ¿sa'n¿n Hz. Mehdi'nin döneminde dönece¿ine de i¿aret etmektedir.


-31-

Süleyman bin Bilâl der ki: ¿mam Cafer-i Sad¿k aleyhisselam babas¿ndan o da dedesinden nakleder ki Hz. Hüseyn aleyhisselam ¿öyle buyurdu: Birgün adam¿n biri Emirülmüminin Ali aleyhisselam'¿n yan¿na gelerek: "Ey Emirülmüminin! Bize ¿u Mehdi'nizden bahseder misin? Diye arzedince ¿öyle buyurdu: "G¿TMES¿ GEREKENLER G¿D¿P DE MÜM¿NLER AZALDIĞINDA VE F¿TNEC¿LER G¿TT¿Ğ¿NDE ¿¿TE ORADA (YAN¿ UZAK B¿R YERDE ZUHUR EDECEKT¿R.)". (¿eyh Muhammed b.¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani Sf 250)

Hz. Mehdi'nin yeniden ortaya ç¿k¿¿¿, cemaatindeki fitne ç¿karanlar¿n ve münaf¿klar¿n ayr¿lmas¿ndan ve bu salih toplulu¿un bu ¿ekilde manen temzilenmesinden sonra olacakt¿r. Her müslüman toplulu¿unda münaf¿klar vard¿r. Mehdi cemaatinde de bu ¿ekilde kahpe ve a¿a¿¿l¿k karakterde insanlar¿n bulunmas¿ Allah'¿n bir adetullah¿d¿r. Allah mehdi cemaatini bu pislik t¿ynetteki insanlardan temizledikten sonra da müminlerin ¿evki ve co¿kusu her zamankinden daha fazla artacak ve çok daha güçlü hale geleceklerdir.


-32-

¿mam Zeynelabidin (a.s) ¿öyle buyurmu¿tur: "Bizim Kaimimiz ile Allah'¿n resulleri aras¿nda birtak¿m benzerlikler vard¿r. Nuh, ¿brahim, Musa, ¿sa, Eyyub ve Muhammed (s.a.a) peygamberlerin her biri ile bir benzerli¿i vard¿r. Nuh ile uzun ömürlü olmas¿nda, ¿brahim ile do¿umunun gizli olmas¿ ve halktan uzak durmas¿nda; Musa ile korku hâli ve gaybette ya¿amas¿nda; ¿sa ile halk¿n onun hakk¿ndaki ihtilâfa dü¿mesinde; Eyyub ile belâdan sonra kurtulu¿un yeti¿mesinde; Muhammed (s.a.a) ile de ilim k¿l¿c¿yla k¿yam etmesinde benzerli¿i vard¿r." [7]
Kemal'üd-Din, s.322, bap 31, hadis 3


Peygamberlerin hayatlar¿nda görülen örnekler gibi Mehdinin de hayat¿nda çe¿itli zorluklar olacakt¿r. Hz. Mehdinin muhtelif gaybetleri olacakt¿r. Bu gaybetler, hapis, sürgün, tutuklama ve gizlenme ¿eklinde olacakt¿r. Hz. Musa döneminde oldu¿u gibi her türlü bela, hapsedilme-tutuklanma tehdidi, suikast tehdidi gibi yüksek risk olan bir ortamda ya¿ayacakt¿r. Hz. Yusuf gibi hapsedilecektir. Peygamber Efendimiz (sav)'in küfredenlerle mücadelesi gibi Mehdi de küfredenlerin ideolojilerine kar¿¿ ilmi mücadele yürütecektir.


-33-

 

 Nu'mani: Süleyman b. Harun el-¿cli rivayet ediyor. ¿mam Hüseyin'dan duydum buyurdu:
"BU EMR¿N SAH¿B¿N¿N (¿MAM MEHD¿'N¿N) KORUNAN B¿R ASHABI VARDIR. ¿nsanlar¿n hepsi onu terketse bile, Allah bu ashab¿n¿ ona gönderecektir, i¿te bunlar¿n haklar¿nda Allah:
"Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. E¿er bunlar¿ tan¿may¿p-küfre sap¿yorlarsa, andolsun, biz buna (kar¿¿) inkâra sapmayan bir toplulu¿u vekil k¿lm¿¿¿zd¿r." (6/89) ayetini nazil buyurmu¿ ve yine onlar hakk¿nda: "Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onlar¿ sevdi¿i, onlar¿n da kendisine sevdi¿i mü'minlere kar¿¿ alçak gönüllü, kafirlere kar¿¿ ise 'güçlü ve onurlu,' Allah yolunda cihad eden ve k¿nay¿c¿n¿n k¿namas¿ndan korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'¿n bir fazl¿d¿r, onu diledi¿ine verir. Allah (rahmetiyle) geni¿ oland¿r, bilendir." (5/54) buyurmu¿tur.

 

Gelece¿i birçok rivayetle müjdelenmi¿ olmas¿na ra¿men Hz Mehdi'nin geli¿ine inanmayacak ve ona kar¿¿ mücadele edecek bir çok ki¿i olacakt¿r. Ancak Hz. Mehdi'nin, Allah'¿n korumas¿ alt¿nda olan ve kendisine çok sad¿k bir cemaati bulunacakt¿r. Ahir zamanda küfre kar¿¿ yapaca¿¿ ilmi mücadelede de Hz. Mehdi'ye bu cemaati yard¿mc¿ olacakt¿r.

HZ. MEHD¿'N¿N TALEBELER¿N¿N BAZI ÖZELL¿KLER¿:

ALLAH'IN HAS KULLARIDIR.
(K¿yamet Alametleri)

Onlar¿n kalbleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan gece de abiddirler.
(Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, 57)

Muhakkak ki onlar hidayet sancaklar¿d¿r. 
(Ramuz el-Ehadis, 1/153)

Allah yolunda hiçbir  k¿nayan¿n k¿namas¿ndan korkmayan seçkin müslümanlard¿r.
(Sünen-i Ibni Mace, 10/259)

(Mehdi'nin) dostlar¿ yi¿it, ¿ecaatli, salih, imanl¿ ki¿ilerdir, ona itaatte gayretlidirler. Nereye ve hangi i¿e yönelseler mutlaka zafere ula¿¿rlar... (Bihar'ul-Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12 ¿kmal'ud- Din, c.2, s.367)

MEHD¿'N¿N TALEBELER¿ SAYICA AZ, ANCAK MANEN B¿R ORDU KADAR KUVVETL¿ OLACAKLARDIR

Bu (Mehdi'nin) vazife(si)nin istinad etti¿i (dayand¿¿¿) kuvvet ve manevi ordusu, yaln¿z ihlas ve sadakat ve tesanüd (dayan¿¿ma) s¿fatlar¿na tam sahip olan bir k¿s¿m ¿akirdlerdir (ö¿rencilerdir). Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve k¿ymetli say¿l¿rlar. (Emirda¿ Lahikas¿, 259)


Bediüzaman Said Nursi, Mehdi'nin talebelerinin say¿lar¿n¿n az olaca¿¿n¿ ancak bu ki¿ilerin her birinin manen çok güçlü olacaklar¿n¿ belirtmi¿tir. Peygamberimiz (sav) de hadislerinde Mehdi cemaatinin bu önemli özelli¿ini ¿öyle haber vermi¿tir:

Say¿lar¿ Bedir Ashab¿ (313) kadard¿r. Evvelkiler onlar¿ geçmedi¿i gibi, sonrakiler de onlara yeti¿emezler. Onlar¿n say¿lar¿ Talud ile nehri geçenler kadard¿r. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

Bedir sava¿¿ndaki askerler gibi 313 ki¿inin kumandas¿n¿ elinde tutarak etrafa meydan okuyacak. Çünkü bu 313 ki¿i gece abid (çok ibadet eden kimse) gündüz kahraman niteli¿ini ta¿¿maktad¿rlar. (K¿yamet Alametleri, s. 169)

Aralar¿nda kad¿nlar¿n da bulundu¿u 314 ki¿ilik bir grup olu¿tururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onlar¿n kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarl¿kta onlara yeti¿emez. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)

Hz. Mehdi'ye aralar¿nda kad¿nlar¿n da bulundu¿u 314 ki¿i biat edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)Hadislerde Mehdi'nin talebeleri "onlar¿n kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan gece abid (kul, köle gibi ibadet eden kimseler) gibidirlerler", "kahraman niteli¿i ta¿¿maktad¿rlar" ve "onlar her zalime galip gelirler" sözleriyle tan¿mlanm¿¿lard¿r. Bu durum, onlar¿n Allah (cc)'a çok ba¿l¿, samimi iman sahibi kimseler olmalar¿ndan kaynaklanmaktad¿r. BU GÜÇLÜ ¿MANLARINDAN DOLAYI MEHD¿'YE DE SARSILMAZ B¿R SADAKATLE BAĞLANMI¿LARDIR. BU KUVVETL¿ ¿MAN VE SADAKAT DE ONLARI ¿N¿AALLAH "MANEN B¿R ORDU KADAR KUVVETL¿" HALE GET¿RMEKTED¿R.


-34-

MEHD¿ DEVR¿NDE ¿NTERNET, TELEV¿ZYON VE V¿DEO F¿LMLER¿NE BAKAN R¿VAYETLER

¿üphesiz ki Kaim (Hz. Mehdi) zaman¿nda B¿R MÜM¿N DOĞUDA OLSA BATIDA OLAN KARDE¿¿ KEND¿S¿N¿ GÖRÜR. Hakeza, BATIDA OLSA DOĞUDA OLAN KARDE¿¿N¿ GÖRÜR. (Bihar'ul-Envar, c.52, s.391)

Hadiste, Mehdi'nin ortaya ç¿kaca¿¿ ahir zamanda, internette yay¿nlanan videolar ve görüntülere ve televizyon filmlerine i¿aret ediliyor.

¿mam (a.s) dünyan¿n do¿u ve bat¿s¿n¿ fethedip ¿slam'¿ dünyan¿n dört bir yan¿na egemen k¿lacakt¿r... Allah Teala insanlara öyle bir güç verecek ki, HERKES OLDUĞU YERDE ONUN SÖZLER¿N¿ DUYACAK ve ¿mam (a.s) ¿slam'a hayat verecektir... (Bihar'ul-Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12 ¿kmal'ud- Din, c.2, s.367)

 

"... Ayr¿ca Do¿u ile Bat¿ aras¿ndaki ¿eyler hakk¿ndaki tüm sorulara cevap verir." (¿eyh Muhammed b.¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 283)


Rivayette Hz. Mehdi'nin insanlar¿n Do¿u (müslüman alemi) ve Bat¿ (H¿ristiyan alemi) hakk¿nda merak edip kendisine yöneltti¿i tüm sorulara cevap verece¿ini ve bunlara da insanlar¿n ¿ahit olaca¿¿na i¿aret edilmektedir.

Ahir zamanda geli¿en teknolojinin vesilesi ile internet ve televizyon arac¿l¿¿¿ ile dünyan¿n her yerindeki insanlar Hz. Mehdi'nin aç¿klamalar¿na ¿ahit olacaklard¿r. Kendisine merak edilen tüm sorular sorulacak, o da bunlar¿ cevaplayacakt¿r.

 


-35-

Cabir b. Yezid el-Co'fi, ¿mam Muhammed Bak¿r'dan rivayet ediyor:
"...Mehdi'nin Mehdi diye isimlendirilmesinin sebebi ¿udur ki; gizli bir i¿e do¿ru yönlendirilecek, Tevrat ve di¿er Semavi kitaplar¿ Antakya'da bir ma¿aradan ç¿kartacak ve YAHUD¿LER ARASINDA TEVRAT'LA HIR¿ST¿YANLAR ARASINDA ¿NC¿L'LE HÜKMEDECEKT¿R.

http://www.ahirzaman.net/mehdi_ahirzaman07.html#81

 

Harun b. Maruf; Zamra b. Rabia'dan, Abdullah b. ¿evzeb'den rivayet ediyor:
"Ku¿kusuz ki, Mehdi, Mehdi diye adland¿r¿lm¿¿t¿r. Çünkü O, ¿am da¿lar¿ndan bir da¿a do¿ru hidayet olunur (yönlendirilir) "TEVRAT” K¿TAPLARINI (C¿LTLER¿N¿) ORADAN ÇIKARTIR VE ONLARA DAYANARAK YAHUD¿LERLE MUNAZARA EDER VE (SONUÇTA) B¿R GRUP YAHUD¿ O'NUN EL¿YLE MÜSLÜMAN OLUR.

http://www.ahirzaman.net/mehdi_ahirzaman07.html#81

 

"Ona Mehdi denilmesinin nedeni, ¿am'da bulunan da¿lardan birine yönelmesidir. Oradan (GERÇEK) TEVRAT K¿TAPLARINI ÇIKARACAK, YAHUD¿LERE KAR¿I DEL¿L GET¿RECEKT¿R."  (Suyuti, el-Havi li'l Feteva, II. 81)

 

Hz. Mehdi zuhur etti¿inde Allah taraf¿ndan gönderiltikten sonra bozulmaya u¿rat¿lm¿¿ olan muharref Tevrat'¿n Kuran'a uygun olan asl¿n¿ anlatacakt¿r. Böylece bir k¿s¿m Yahudiler müslüman olacaklard¿r.

Ayn¿ ¿ekilde H¿ristiyanlar¿ da ¿ncil'de Kuran'a uygun olan hükümlere ça¿¿racakt¿r.


-36-

… Eleneceksiniz, t¿pk¿ alt¿n¿n elendi¿i gibi. Ve t¿pk¿ alt¿n gibi ay¿klan¿p saf olacaks¿n¿z."
(¿eyh Muhammed b.¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 236)

Ahir zamanda müslümanlar böyle imithanlarla seçkin hale geleceklerdir.


-37-

Sedir-i Seyrefi der ki: ¿mam Ebu Abdullah Cafer-i Sad¿k aleyhisselam'dan duydum ki: ¿öyle buyurdu: "Bu i¿in sahibinde (Mehdi'de) Yusuf'a bir benzerlik vard¿r." ¿öyle arzettim: Sen bize bir GAYBET¿ (hapsi) veya hayreti bildiriyor gibisin.


Hz. Yusuf ilk olarak kuyuda hapsedilmi¿tir, ikinci olarak da zindanda hapsedilmi¿tir. Hz. Mehdi de Hz. Yusuf gibi hapsedilecektir. Rivayette ayr¿ca Hz. Mehdi zaman¿nda nice hayret verici olaylar olaca¿¿na i¿aret edilmektedir.

"Onun zaman¿nda büyük hadiseler vuku bulacak."
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

 

"Onun zaman¿nda nice hayret veren haller zuhur edecektir."
(Mektubat-¿ Rabbani, 2/258)

 


 

-38-


¿eyh Tusi: Hüseyin b. Ali Hüseyin dedesi Ali b. Abi Talib (A)'¿n söz konusu ayetin tefsirine dair ¿öyle buyurdu¿unu rivayet etmektedir: "Onlar Muhammed (sav) o¿ullar¿d¿r, Allah, onlardan olan Mehdi'yi (uzun) çabalardan sonra görevlendirecek, onlar¿ aziz (sayg¿n) ve dü¿manlar¿n¿ zelil k¿lacakt¿r (zillete dü¿ürecek, alçak, hor ve a¿a¿¿l¿k k¿lacakt¿r)."


¿eyh saduk: Hüseyin b. Halid rivayeti, ¿mam R¿za'ya: Ey Resulullah'¿n o¿lu! Siz Ehl-i Beyt'ten olan Kaim kimdir? Diye soruldu, buyurdu ki:

... Ortaya ç¿kmadan önce gaip olacakt¿r (hapsedilecektir) . Ortaya ç¿kt¿¿¿ zaman da yeryüzü onun nuru ile parlayacakt¿r. ¿nsanlar aras¿nda adalet terazisi kurulacak kimse kimseye zulmetmeyecektir...."

 


Fazl b. ¿azan: Abdullah b. Sinan rivayet ediyor, ¿mam Cafer Sad¿k buyurdu:

"Yataklar¿ndan (evlerinden) kaybolanlar üçyüzonüç ki¿idir, Bedir ehlinin (Bedir sava¿¿na kat¿lan müslümanlar¿n) say¿s¿ kadard¿r... onlar Kaim Mehdi'nin sahabeleridirler."

 


Rivayetten Hz. Mehdi'nin talebelerinin de Hz. Mehdi gibi zaman zaman hapsedilecekleri anla¿¿lmaktad¿r. Hatta gece yar¿s¿, uyku vaktinde yataklar¿ndan kald¿r¿larak gözalt¿na al¿nacaklar¿ ve hapsedileceklerine hadis i¿aret etmektedir.


-39-

... Allah onunla bütün zorluklar¿ kolayla¿t¿r¿r, bütün sertlikleri yumu¿at¿r. Onunla yerin hazinelerini ortaya ç¿kart¿r, onunla bütün uzakl¿klar¿ yak¿nla¿t¿r¿r, inatç¿ bütün zalimleri onunla ortadan kald¿r¿r, TÜM KÖTÜ ¿EYTANLARI ONUN EL¿YLE YOK EDER...


Hz. Mehdi zuhur etti¿i vakit, tüm dinsiz ideolojilere, ateizme, materyalizme ve Darwinizm’e kar¿¿ ilmi bir mücadele yürütecek ve insanl¿¿¿ yüzy¿llar boyu felakete sürükleyen bu ideolojilerin ortadan kalkmas¿na vesile olacakt¿r.


-40-

Haris bin Mu¿ayre-i Nasri der ki: ¿mam Ebu Abdullah aleyhisselam'a ¿öyle arzettim: "Biz ¿öyle bir rivayet biliyoruz ki, "bu (imametin) sahibi birgün gayba çekilecek". Böyle olursa ne yapmal¿y¿z? Buyurdu ki: "EL¿N¿ZDEK¿ ¿LK HAD¿SLERE SARILIR, ONLAR S¿ZE AÇIKLAYACAKTIR."

Bu rivayetten, ahir zamanda Mehdi devrinin, Mehdi'nin gaybet döneminin, Mehdi'nin vazifelerinin; Mehdi'yi nas¿l tan¿yaca¿¿m¿z¿n ve o devirde nas¿l davran¿lmas¿ gerekti¿inin tüm detaylar¿n¿n hadislerde çok aç¿k anlat¿ld¿¿¿ anla¿¿lmaktad¿r.


-41-

Hi¿am bin Salim der ki: ¿mam Caferi Sad¿k Aleyhisselam ¿öyle buyurdu: "Hz. Mehdi'nin zuhuruna kadar halk¿n her s¿n¿f¿ halka hüküm sürecek. Öyle ki art¿k hiç kimse "E¿er biz hükümet etseydik adaleti uygulard¿k" diyemeyecek. Daha sonra Kaim Aleyhisselam hak ve adaletle k¿yam edecek." (¿eyh Muhammed b.¿brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 320)

Hz. Mehdi zuhur etmeden evvel bütün sistemler ve fikirler denenecek. Hiçbir dünyevi fikir ve ideoloji bar¿namayacak ve Hz. Mehdi d¿¿¿nda hiçbir çözüm kalmayacak.

 


SAYIN ADNAN OKTAR'IN RÖPORTAJLARINDAN SEÇME BÖLÜMLER


Hz.Mehdi hakk¿nda geni¿ aç¿klama >>
Hz. Mehdi'nin ç¿k¿¿ alametler >>
Hz. Mehdi'nin çe¿itli özellikleri >>

Yazar Hakk¿nda - Di¿er Siteler - Email - Üye Ol

Bu site harun Yahya'n¿n eserlerinden faydalan¿larak haz¿rlanm¿¿t¿r. www.harunyahya.org
Bu sitede yay¿nlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek ko¿uluyla telif hakk¿ ödemeksizin kopyalayabilir ve ço¿altabilirsiniz.

Harun Yahya | Tv izle | HarunYahya | Adnan Oktar | AdnanOktar | Fosil | Evrim Teorisi | Kuran